SUHAY | Ang Bayanihan ng TUSFA para sa Tunay na Reporma sa Lupa

October 6, 2023

by MASIPAG National Office

Kolektibong pagbubuo ng kubol: Bayanihan in action ng Tuyom Small Farmers Association o TUSFA

Naging masalimuot para kay Julito Antepuesto ang buwan ng Oktubre ng nakaraang taon, kamakailan lang ay pinaalis siya sa lupang kanyang sinasaka. Si Julito ay isang magsasaka ng Sitio Libas,Brgy Basak, Cauayan, Negros Occidental at miyembro ng Tuyom Small Farmers Association. Siya ay isa lamang sa libo-libong magsasaka sa buong bansa na inagawan ng lupa at patuloy na nabibiktima ng atrasado at hindi makamagsasakang polisiya sa reporma sa lupa.

Matagal ng sinasaka ng pamilya ni Julito ang lupaing iyon. Minana pa niya ito sa kanyang mga magulang. Tuwing anihan ay hindi siya nakakalimot na magbigay ng bahagi ng kanyang produkto sa may-ari ng lupa kaya’t laking gulat nila noong Mayo nitong taon ay nakatanggap sila ng sulat mula sa may-ari ng lupa na papaalasin na sila rito.

Sinubukang pakiusapan ni Julito ang may-ari lupa na kung maari ay huwag na laman silang paalisin at patuloy sila na magbibigay ng bahagi ng produkto nito tuwing anihan pero hindi pumayag ang may-ari ng lupa.

Hindi umalis si Julito at ang pamilya niya sa kanilang sakahan. Para sa kanya hindi makatarungan na paalisin na lamang sila sa lupaing matagal na napayabong ng kanyang pamilya. Noong Oktubre 3, pagkatapos magbayanihan ang mga miyembro ng TUSFA sa 2 ektaryang sakahan ni Julito upang anihin ang kanyang tanim na tubo ay sinugod ng may-ari ng lupa at ng mga kasama nito na hindi bababa sa sampung (10) katao ang kanyang sakahan at sinira ang mga natitirang mga pananim nito kasama na ang gulay at mga punong kahoy. Umalis si Julito at ang kanyang pamilya sa bahay at sakahan nila dahil sa takot. Agad na umaksyon ang TUSFA at tinulungan si Julito at ang kanyang pamilya. Pansamantalang kinupkop ng mga miyembro ng TUSFA si Julito at ang pamilya niya.

Dalawang beses ng sumangguni si Julito at ang TUSFA sa mga awtoridad upang ireport ang nangyari sa kanila ngunit binaliwala lamang sila. Kasalukuyang nagpaplano si Julito kasama ang TUSFA na isangguni sa korte ang nangyaring pagpapalayas sa kanya at pagsira sa kanyang mga pananim. Patuloy ang panawagan ng TUSFA para hustisya kay Julito.

Basahin ang buong SUHAY dito: masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/