SUHAY | Ang Lumalawak na Papel ng MASIPAG Hinggil sa Pag-abante ng Likas-kayang Pagsasaka sa Pang-Internasyunal na Antas

October 5, 2023

by MASIPAG National Office

Noong Pebrero nitong taon, tumulak sa Laos People’s Democratic Republic ang MASIPAG sa pangunguna nina Tay Leody mula sa people’s organization ng GBP Bunggo ng MASIPAG Luzon at Tay Ronnie ng GASA inc ng MASIPAG Mindanao, kapwa mga farmer-trainer at miyembro ng MASIPAG BOT upang magsagawa ng pagsasanay sa likas-kayang pagsasaka. Ang naturang pagsasanay ay dinaluhan ng humigit singkwenta katao mula sa siyam na bansa sa Timog Asya at Timog Silangang Asya.

Mula sa pagbabahagi ng konsepto ng mula sa magsasaka at para sa magsasakang siyensya (peasant science) ay masinsin ding ibinahagi nina Tay Leody at Tay Ronnie ang kanilang mga prakita at gawaing MASIPAG na siyang nagsasabuhay nito.

Noong Abril naman ay dinaluhan ni Nay Virgie, MASIPAG farmer-chairwoman mula sa KCFA ng Luzon ang learning and exchange activity sa pagitan ng MASIPAG at Caritas Dalat, isang NGO sa Vietnam. Nilayon ng naturang aktibidad ang pagbabahagi ng MASIPAG sa praktikal nitong karanasan sa gawaing CIMME at community seed banking, gayundin ang pagsasapraktika ng “bottom-up approach” at people-led development na nais sapulin ng Caritas Da Lat sa pag-iimplema nito ng mga programa sa mga komunidad na kanilang sineserbisyohan sa Vietnam.

Mula sa mga dinaluhang pang-internasyunal na mga aktibdad, tumitingkad hindi lang ang kahusayan ng MASIPAG bilang balon ng kaalaman, praktika at karanasan sa likas-kayang pagsasaka kundi ang kawastuan din ng mission at vision na inaadhika nito. Klaro na ang adhikain ng network sa pagsasakapangyarihan ng mga magsasaka o farmer empowerment- upang mapaunlad ang kalidad ng buhay ng mga maliliit na magsasaka at makapagpanday ng isang makatarungan at makataong lipunan na likas-kaya na may pangkabuuang pag-unlad para sa mga tao ay hindi lamang nakukulong sa Pilipinas bagkus ay sa buong mundo.

Basahin ang buong SUHAY dito: masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/