SUHAY | Karanasan bilang kabataang MASIPAG sa Leyte

October 4, 2023

by MASIPAG National Office

Nakilala ko ang MASIPAG nang maimbitahan ako ngmga lider ng BAKFA sa oryentasyon ng mga kabataan tungkol sa isyu sa agrikultura at likas kayang pagsasaka, Septyembre noong nakaraang taon. Mula noon ay pinagsumikapan kong aktibong makilahok sa mga gawain ng BAKFA at ng PCB Leyte.

Habang nakakasama ko ang mga magsasakang MASIPAG at dumadalo sa iba’t-ibang aktibidad, tulad ng FDAT Forum at planning ng PO at PCB, unti-unti kong napapaunlad ang aking kaalaman sa organikong pamamaraan ng pagsasaka at ang papel ng mga samahan ng magsasaka sa isang komunidad. Ginagamit ko ang aking mga natutuhan sa sariling pagsasaka at pakikilahok bilang kabataang kasapi ng BAKFA.

Kolektibo naming pinangangasiwaan ang aming communal garden na tinatamnan namin ng sari-saring gulay. Hindi kami gumagamit ng kahit anong sintetiko o kemikal na inputs. Hangga’t may mga tradisyonal o katutubong baridad, ito ang aming tinatanim.

Malaking hamon ang pagbabago ng klima at pagpapalahok ng ibang akilala ko ang MASIPAG nang maimbitahan ako ng taga-barangay. Andiyan rin ang quarrying na malapit sa aming mga sakahan. Nangangamba ako at iba pang magsasaka sa magiging epekto nito sa aming kapaligiran at kabuhayan. Sa pagharap sa mga reyalidad na ito, mahalaga ang papel naming mga kabataan.

Tumatanda na ang karamihan sa mga magsasaka. Kahit ang mga lider ay may mga limitasyon na rin, tulad na lang ng pagbiyahe, lalo na kapag malayo. Makakatulong ang lakas at kakayahan naming mga kabataan sa pagsulong ng likas kayang pagsasaka at pag-adbokasiya sa karapatan ng mga magsasaka. Iilan lang kaming aktibong kabataan at marami pang hahabiging magsasaka sa barangay. Nangangahulugan lamang ito na kailangang magpatuloy at magpalakas ng BAKFA bilang samahan ng mga maliliit na magsasaka.

Basahin ang buong SUHAY dito: masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/