SUHAY | PRAKSIS: Paunlarin ang maka-Magsasakang Siyensya at Teknolohiya, Patampukin ang Likhang-Magsasaka, Para sa Magsasaka

October 4, 2023

by MASIPAG National Office

Kasalukuyang dominante sa sistema ng agrikultura ang

mga produktong likha ng mga korporasyon tulad ng sintetikong abono, pestisidyo, pamatay-damo at iba pang teknolohiya na nakasasama sa kalusugan, nakasisira ng kalikasan at nagpapatindi ng kahirapan sa mga magsasaka. Ang patuloy nitong promosyon ay nagreresulta ng pagkawala ng likas na kakayahan ng mga magsasaka sa pagsusuri at pagtuklas ng mga likas-kayang pamamaraan sa agrikultura. Upang baguhin ang namamayaning agham, mahalaga ang mahigpit na tuwangan ng mga magsasaka, siyentista, at NGO sa paggiit ng siyensiyang nagsisilbi sa interes ng mga maliliit na magsasaka.

Noong Mayo 5, 2023 matagumpay na inilunsad ng MASIPAG ang Praksis: Pagtatagpo ng Teorya at Praktika, pambansang kumperensya ng Farmer Developed and Adapted Technologies (FDAT) na may temang “Paunlarin ang Maka-magsasakang Teknolohiya, Patampukin ang Likhang-Magsasaka, para sa Magsasaka”.

Dinaluhan ang nasabing kumperensya ng mga magsasakang MASIPAG mula Luzon, Visayas at Mindanao kasama ang mga kasapi at katuwang na siyentista, NGO, at iba pang organisasyong may kaparehong layunin sa MASIPAG.

Ang FDAT, sa pamamagitan ng aktibidad na PRAKSIS, ay daluyan upang makapagbahagi ng mga tuklas, inobasyon at praktika ng mga magsasaka at makalikom ng rekomendasyon galing sa mga kapwa magsasaka at siyentista kung paano pa ang mga ito ay mapaunlad at maiaangkop sa kondisyon ng ibang mga sakahan, kalagayan at kapasidad ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng PRAKSIS ay higit na napagyayaman nito ang magsasaka-sa-magsasakang palitan at bahaginan ng kaalaman.

Ang PRAKSIS ay isa lamang sa mga lunsaran ng pagsusulong ng peasant science na layong ibalik sa mga magsasaka ang mahalagang papel ng pagpapasya at pagpapaunlad ng agrikultura, upang siyentipiko at kolektibong mahanapan ng solusyon ang mga hamong kinakaharap sa sakahan. Sa gayon, patuloy na tinatanganang responsibilidad ng MASIPAG ang pagpapaigting ng siyentipikong proseso upang patuloy na mapalakas at mapatunayan ang katumpakan ng mga teknolohiya at praktika ng magsasaka.

Sa ngayong taon ng PRAKSIS, siyam na magsasakang MASIPAG mula Luzon, Visayas, at Mindanao at nagpresenta ng kanilang mga inobasyon. Ito ay sina Lauro G. Diego – Pagpapabulaklak at Pag-iimbak ng Binhi ng Organikong Letsugas, Arlinda V. Bontoyan – Alternatibong Pakain sa mga Hayop sa Sakahan, Ramon A. Davas – Gata ng niyog, Gamot sa pagtatae ng Kalabaw, Alberto G. Gozo – Ornamental Spray para sa mga Peste at Kuhol sa Palayan, Endalicia A. Quilloy – Herbal na Gamot para sa mga Senyales ng Tukwaw ng Manok, Anita D. Pandian – “TANOK”: Lumadnong Pagpreserba sa Tipasi sa Humay, Mariano B. Naiz – Tigre-tigre/Espada-espada (Sanseviera trifasciata) Herbal for Livestock, Alicia A. Valdoria – Produksyon ng Organikong Repolyo, at Efren Gonzales – Organikong Produksyon at Pag-iimbak ng Sibuyas

Basahin ang buong SUHAY dito: masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/