Likas-kayang pagsasasaka–isang labang lapat sa lupa

May 3, 2024

by MASIPAG National Office

Sentral sa pakikibaka ng mga magsasaka ang usapin ng pagmamay-ari ng lupa. Sa matagal ng panahon, pinapangunahan at malawakang itinataguyod ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas kasama ang maraming mga magsasaka ang kampanyang bungkalan para igiit ang kanilang karapatan sa lupa.

Ang bungkalan ay isang porma ng paggiit ng pagmamay-ari sa lupa na sinimulan ng mga magsasaka ng Negros noong 2009 bunsod ng matinding kahirapan at kagutuman sa panahon ng tiempo muertos at kawalan ng tunay na repormang agraryo o libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Naging isang pambansang kampanya noong 2012 sa pangunguna ng KMP at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon sa iba’t ibang parte ng bansa. Layunin ng mga bungkalan na pawiin ang kagutuman at kahirapan, mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka, at mapawi ang pananamantala sa pamamagitan ng sama-samang paggiit ng pagmamay-ari sa lupa at sama-samang produksyon sa balangkas ng tunay na repormang agraryo.

Katambal ng paggiit na ito ang pagtataguyod ng likas-kayang pagsasaka sa layuning mapalusog ang iginiit na lupang sakahan at mapayabong ang kanilang kapaligiran at kabuhayan. Sa mga nakaraang taon, isinulong ang pagtatambal ng paggiit ng karapatan ng magsasaka sa lupa at pagtataguyod ng likas-kayang pagsasaka sa balangkas ng paggigiit ng mga magsasaka sa kanilang kalayaan at mga karapatan. Ginanap noong Setyembre 26-27 ang “Lupa at Buhay: Kumperensya ng mga magsasaka hinggil sa kahalagahan ng tunay na repormang agraryo at likas-kayang pagsasaka sa paggiit ng soberanya, hustisya at tunay na kaunlaran” sa Maryhill Retreat Center, Taytay, Rizal sa pangunguna ng Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-Unlad ng Agrikultura (MASIPAG) at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

Layunin ng kumperensya na (1) maunawaan ang kahalagahan ng tunay na reporma sa lupa sa pagsusulong ng likas-kayang pagsasaka , (2) matipon at matasa ang mga karanasan ng mga magsasakang nagsasapraktika ng likas-kayang pagsasaka sa mga bungkalan; (3) maunawaan ang kahalagahan ng sabayang pagsusulong ng tunay na reporma sa lupa at likas-kayang pagsasaka sa pag-unlad ng kanayunan; at makabuo ng mga rekomendasyon hinggil sa pagpapabuti ng ating gawain. Dinaluhan ito ng mga magsasaka mula sa Bicol, Cagayan Valley, Hacienda Tinang, Negros, at Bukidnon. Nagbahagi ang lahat ng kalahok ng kanilang karanasan sa bungkalan at pagsusulong ng likas-kayang pagsasaka sa mga lupaing ito. Naipakita sa mga presentasyon na umunlad ang pagtutulungan ng mga magsasaka lalo sa produksyon,

unti-unti silang nagbebenepisyo mula sa sariling lupa sa porma ng kita at pagkain, at napapaunlad ang kanilang kaalaman at kamulatan sa usapin ng pakikibaka sa lupa sa bansa–isa sa mga naging sentral sa pag-unlad din ng kanilang organisasyon. Nakatulong din ang likas-kayang pagsasaka upang mapalakas ang pagkapit ng mga magsasaka sa kanilang lupa, sapagkat mula sa wastong pagbubungkal nito, kayang ibigay ng lupa ang pangangailangan ng tao. Hanggang sa ngayon, pito sa sampung magsasaka ang walang lupa. Karamihan sa mga pakikibakang naibahagi sa mga presentasyon ay umaabot na sa halos tatlong dekada–isang patunay na hanggang ngayon, wala pa ring tunay na repormang agraryo. Naging resolusyon ng lahat ng kalahok na ipagpatuloy ang sabayang paggiit at pagsuporta sa mga laban sa lupa at pagsusulong ng likas-kayang pagsasaka sa iba’t ibang lugar at porma.