Paunang Resulta ng Women and Agroecology Research, Itinampok

May 3, 2024

by MASIPAG National Office

Bilang bahagi ng tungkulin ng MASIPAG, itinuturing nating mandato ang pagpapalahok ng mga kababaihan sa lahat ng antas ng ating gawain sa network. Karugtong ito sa misyon nating mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga maliliit na magsasaka. Ang aktibong paglahok ng kababaihang magsasaka ay nagbibigay ng malaking ambag sa pangangailangan ng buong sektor at pagpapaunlad ng kanayunan. Sila ay katuwang at bahagi sa pagtitiyak ng kabutihan sa pamilya, sa pamumuno ng mga samahan, sa pagpapalakas ng produksyon, pag-oorganisa at pagpapakilos ng komunidad.

Mula 2022 hanggang 2023, nagsagawa ng pananaliksik at pagsasadokumento ang network na pinangunahan ng ating Board of Trustee member at MASIPAG partner scientist na si Ma’am Marion Tan hinggil sa naratibo at papel ng kababaihang magsasaka sa pagpapasigla at pagsusulong ng likas-kayang pagsasaka. Saklaw ang Luzon, Visayas, at Mindanao, layon ng pananaliksik na ito ang pagsusumikap ng MASIPAG na higit pang palakasin ang ating mga programa at estratehiya sa pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos ng mga kababaihang magsasaka sa loob ng ating mga POs at sa ating mga komunidad. Tangan-tangan ang metodikong Participatory Action Research o PAR, tuwangan na sinuri ng secretariat at ng mga kalahok na kababaihang magsasaka ang kanilang kongkretong kalagayan, karanasan, at kwentong buhay. Ilan sa mga tampok na resulta ng isinagawang research ay ang importanteng papel ng mga kababaihang magsasaka sa pag-oorganisa ng mga kabataan na magiging mga second liners o susunod na lider ng POs na silang higit na mag-aabante pa ng gawaing Likas-Kayang Pagsasaka (LKP). Habang sa espasyo na naibibigay ng LKP at pagpapalakas ng samahan naman ay higit na tumatalas ang kamulatan at napapaunlad ang kapasidad ng kababaihan sa iba’t-ibang larangan. Gayundin sa LKP, mas lumitaw at pinahahalagahan ang papel ng kababaihan sa pagkontrol, pangangasiwa, at pagpapaunlad ng produksyon, katutubong kaalaman at angkop na teknolohiya.

Mula dito, higit pang dumarami ang mga kababaihang kinikilala bilang farmer-scientists, farmer-trainers, at farmer-breeders. Mula sa mga inisyal na resulta ng research ay pinatunayan at higit na pinatampok nito ang pakinabang na nakukuha ng kababaihan para sa sarili niya, sa kanyang pamilya, samahan, at komunidad mula sa kanyang pagsasapraktika ng Likas-kayang Pagsasaka gayundin ang kritikal na papel ng kababaihang magsasaka sa pagsusulong ng soberanya sa pagkain, karapatan sa lupa, at sustenableng kaunlaran. Dahil nakikita ang kritikal na papel at mahahalagang kontribusyon ng kababaihan sa LKP, mas pinahahalagahan ang kababaihan at mas tinatanaw na katuwang at kapantay sa usapin ng pagpapasya, pangangasiwa, at pamumuno sa pamilya, samahan, at komunidad. Kinikilala na rin na mahalagang higit pang paunlarin ang kapasidad at kakayahan ng kababaihang magsasaka. Sa panghuli, ang inisyatiba ng pananaliksik na ito ay bahagi ng ating mithiing mapalaya ang uring magsasaka mula sa mapaniil na sistema. Ngunit kailangan ding tumimo sa ating kamalayan na hindi tunay na lalaya ang uring magsasaka, kung kalahati nito, ang mga kababaihan, ang nakararanas pa rin ng anumang uri at antas ng pananamantala.