Category: News

MASIPAG’s Open Letter to the Editor of The Guardian’s Article on Golden Rice: Respect the Knowledge and Agency of the Filipino People

June 3, 2024

by MASIPAG National Office

We hold deep with respect The Guardian’s commitment to impactful journalism and science communication that gives voice to the powerless. However, The Guardian’s recent article, and in fact, the second one, regarding Greenpeace and the Philippine Court ruling against Golden Rice fails to meet this standard. As Filipino farmers, scientists, development workers, and citizens dedicated […]

Likas-kayang pagsasasaka–isang labang lapat sa lupa

May 3, 2024

by MASIPAG National Office

Sentral sa pakikibaka ng mga magsasaka ang usapin ng pagmamay-ari ng lupa. Sa matagal ng panahon, pinapangunahan at malawakang itinataguyod ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas kasama ang maraming mga magsasaka ang kampanyang bungkalan para igiit ang kanilang karapatan sa lupa. Ang bungkalan ay isang porma ng paggiit ng pagmamay-ari sa lupa na sinimulan ng mga […]

Paunang Resulta ng Women and Agroecology Research, Itinampok

May 3, 2024

by MASIPAG National Office

Bilang bahagi ng tungkulin ng MASIPAG, itinuturing nating mandato ang pagpapalahok ng mga kababaihan sa lahat ng antas ng ating gawain sa network. Karugtong ito sa misyon nating mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga maliliit na magsasaka. Ang aktibong paglahok ng kababaihang magsasaka ay nagbibigay ng malaking ambag sa pangangailangan ng buong sektor at […]

Ika-20 na Asembliya ng MASIPAG Luzon

May 3, 2024

by MASIPAG National Office

“Ipagbunyi ang Dalawang Dekadang tagumpay ng mga magsasaka sa Likas-Kayang Pagsasaka, Soberanya sa Pagkain tuloy-tuloy na kamtin sa ika-20 na Asembliya ng MASIPAG Luzon!” Sa Ika-20 na pang-Rehiyunal na Asembliya ng Luzon na ginanap noong Nobyembre 2023, ipinakita ng rehiyon ang mga naging tagumpay, mga hamon at mga naabot mula pa sa BIGAS Conference noong […]